S C H V Á L E N Ý  R O Z P O Č E T roku: 2014
P Ř Í J M Y

	Par	Org	Pol	N+Z+Uz	    Popis					Částka rozpočtu
	0000	0000	1111	00000000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č.		260 000,00
	0000	0000	1112	00000000	Daň z příjmů fyz.osob OSVČ		 3 000,00
	0000	0000	1113	00000000	Daň z příjmů fyz.osob srážková		 33 000,00
	0000	0000	1121	00000000	Daň z příjmů práv.osob			300 000,00
	0000	0000	1122	00000000	Daň z příjmů PO-vlastní			 17 290,00
	0000	0000	1211	00000000	Daň z přidané hodnoty			660 000,00
	0000	0000	1337	00000000	Poplatek za komunální odpad		132 040,00
	0000	0000	1341	00000000	Poplatek ze psů				 5 900,00
	0000	0000	1351	00000000	Odvod z loterií a podobných her		 6 200,00
	0000	0000	1361	00000000	Správní poplatky			  300,00
	0000	0000	1511	00000000	Daň z nemovitostí			200 000,00
	0000	0000	4112	00000000	Neinv.přijaté dotace ze st.rozpočtu	 54 400,00
	2310	0000	2132	00000000	Příjmy z pronájmu vodovodu		 1 000,00
	2310	0000	3122	00000000	Přijaté přísp.na pořízení/voda		 6 000,00
	3613	0000	2132	00000000	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	 1 000,00
	3613	0000	2324	00000000	Přijaté příspěvky-elektrika		 5 000,00
	3639	0000	2131	00000000	Příjmy z pronájmu pozemků		 62 581,00
	3639	0000	3111	00000000	Příjmy z prodeje pozemků		 7 000,00
    3725	0000	2324	00000000	Přijaté příspěvky-EKO-KOM(odpad)	 24 000,00
	6171	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb ostatní	  200,00
	6171	0000	2141	00000000	Příjmy z úroků				 1 500,00
	6310	0000	2324	00000000	Přijaté nekapitál.přísp.		   10,00

		C E L K E M : 								1 780 421,00
	
	
V Ý D A J E 

	Par	Org	Pol	N+Z+Uz	    Popis					Částka rozpočtu
	2212	0000	5021	00000000	KOmunikace-osobní výdaje DPP		 4 000,00
    2212	0000	5171	00000000	Opravy a udržování cest			 20 000,00
	2212	0000	5365	00000000	Komunikace-poplatky obcím		 1 000,00
 	2212	0000	6121	00000000	Silnice-výstavba			220 361,00
	2221	0000	5193	00000000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	100 000,00
	2310	0000	5139	00000000	Vodovod-materiál na opravy		 4 000,00
	2310	0000	5171	00000000	Vodovod-opravy a údržba			 10 000,00
	2310	0000	6121	00000000	Vodovod-výstavba			 5 000,00
	3113	0000	5321	00000000	Školy-transfery obcím v okrese		 34 000,00
	3113	0000	5333	00000000	Školy-neinvest.transfery obcím		 10 000,00
	3113	0000	6341	00000000	Školy-investiční transfery obcím 	160 000,00
	3319	0000	5021	00000000	Kronika-Ostatní osobní výdaje		 2 000,00
	3399	0000	5192	00000000	Kulturní akce-Příspěvky			 2 000,00
	3399	0000	5194	00000000	Kultura-Věcné dary jubilanti		 3 000,00
	3399	0000	5492	00000000	Dary obyvatelstvu			 2 000,00
	3421	0000	5171	00000000	Dětské hřiště-oprava a údržba		 15 000,00
	3613	0000	5137	00000000	Klub-Drobný hmotný dlouhodobý majet	 10 000,00
	3613	0000	5154	00000000	Klub-Elektrická energie			 22 000,00
	3613	0000	5171	00000000	Klub-Opravy a udržování			 40 000,00
	3631	0000	5154	00000000	Veřejné osvětlení-El. energie		 75 000,00
	3631	0000	5171	00000000	Veř.osvětl.-Opravy a udržování		 5 000,00
	3631	0000	6121	00000000	Veřejné osvětlení-stavby		180 000,00
	3639	0000	5362	00000000	Platby daní a poplatků státním		 1 000,00
	3721	0000	5169	00000000	Nebezpečný odpad-služby			 7 500,00
	3722	0000	5169	00000000	Komunální odpad-služby			125 000,00
	3723	0000	5169	00000000	Tříděný odpad-služby			 44 000,00
	3745	0000	5021	00000000	Ostatní osobní výdaje			 9 000,00
	3745	0000	5171	00000000	Věřejn.prostr.-Opravy a udrž.		 5 000,00
	5512	0000	5222	00000000	Hasiči-dotace				 20 000,00
	6112	0000	5023	00000000	Odměny členů zastupitelstva		277 200,00
	6112	0000	5032	00000000	Povinné pojistné na veřejné 		 23 000,00
	6112	0000	5173	00000000	Cestovné				 1 000,00
	6171	0000	5011	00000000	Platy zaměstnanců			120 000,00
	6171	0000	5021	00000000	Ostatní osobní výdaje-dohody		 5 000,00
	6171	0000	5031	00000000	Povinné pojistné-sociální 		 30 000,00
	6171	0000	5032	00000000	Povinné pojistné-zdravotní		 10 100,00
	6171	0000	5038	00000000	Ostatní povinné pojistné		  509,00
	6171	0000	5136	00000000	Knihy,tiskoviny				 2 500,00
	6171	0000	5137	00000000	Drobný hmotný majetek			 10 000,00
	6171	0000	5139	00000000	Nákup materiálu ostatní			 10 000,00
	6171	0000	5154	00000000	Úřadovna-Elektrická energie		 55 000,00
	6171	0000	5161	00000000	Služby pošt				 2 000,00
	6171	0000	5162	00000000	Služby telekomunikací			 30 000,00
	6171	0000	5163	00000000	Služby peněžních ústavů			 19 600,00
	6171	0000	5166	00000000	Konzultace,poradensk,právnické		 5 000,00
	6171	0000	5168	00000000	Služby zpracování dat			 15 000,00
	6171	0000	5171	00000000	Opravy a udržování			 5 000,00
	6171	0000	5173	00000000	Cestovné				 1 000,00
	6171	0000	5175	00000000	Pohoštění				  500,00
	6171	0000	5229	00000000	Svaz měst a obcí-dotace			 2 461,00
	6171	0000	5321	00000000	Neinvest.transfery obcím		 2 400,00
	6399	0000	5362	00000000	Vlastní-Platby daní a popl.st.		 17 290,00
	
	   C E L K E M :  			                   1 780 421,00 
	   
                                       

Vyvěšen ve stejné podobě jak na úřední desce pevné, tak i elektronické dne:12.12.2013
Sejmut dne:27.12.2013